Kundcase

Batterilager för systemnytta

ÖrebroBostäder

ÖrebroBostäder effektoptimerar fastigheter med FlexPower och FlexPool 

Power2U har tillsammans med InnoEnergy och ÖrebroBostäder drivit projektet CODES (Control and Optimisation of Distributed Energy Storage), ett projekt som ledde till vidareutveckling av produkten FlexPower och utveckling av FlexPool. Projektet studerade nyttan av att använda sig av batterilager för att effektoptimera ÖrebroBostäders fastigheter, lagra energi och lastbalansera ut mot stamnätet. Under projektet har Power2U designat, utvecklat och testat ett molnbaserat styrsystem för att styra och aggregera distribuerade batterilager. Syftet med projektet är att leverera mervärde och tjänster både till fastighetsägare med batterilager, elnätsägare och Sveriges stamnätsoperatör Svenska Kraftnät genom:

  • Prognosstyrning av batterilager med hjälp av Artificiell Intelligens och maskininlärning som skapar en kostnadsbesparing genom att reducera höga effekttoppar och öka egenanvändning av lokalproducerad el.
  • Möjliggörande av nya intäktskällor för fastighetsägare genom att tidvis upplåta en del av batterikapaciteten till stamnätsoperatören Svenska Kraftnät genom lastbalansering på frekvensregleringsmarknaden.
  • Genom att kombinera effektoptimering, lagring och lastbalansering i Power2Us plattform maximeras resursnyttjandet och det ekonomiska värdet av batterilagret.

Batterilager med energikapacitet mellan 7–32 kWh har under projektet installerats i sju av ÖrebroBostäder fastigheter och totalt aggregeras över 100 kW av flexibel effekt från batterierna som kommer från outnyttjad lagrad energi. Resultatet från projektet visar att genom att använda Power2Us plattform för optimering av batterilagring samt sälja flexibel effektreserv till Svenska Kraftnät, kan i snitt återbetalningstiden sänkas för batteriet i fastigheten med 50 procent. Totalt har nio batterier installerats hos ÖrebroBostäder, där Power2U gjort analys på beståndsnivå, förstudie, upphandling och effektstyrning av den lokala styrenheten.

”Vi kan redan idag se att det batterilager som installerats i vårt bestånd gör stor skillnad i de enskilda fastigheterna. Nästa steg är ett storskaligt batterilagringssystem, med målet att kunna samverka med andra hus och elnätet utanför. Vår vision är att ÖrebroBostäder, bland annat genom insatser som CODES, ska vara med och bygga den smarta staden Örebro. Därför kommer vi fortsätta driva utvecklingen och satsa på den här tekniken”, säger Jonas Tannerstad, Chef för el och automation, på ÖrebroBostäder.

V2G Först ut i Sverige med V2G

ÖrebroBostäder

Power2U och ÖrebroBostäder är först i Sverige med Vehicle-to-Grid

Power2U fortsätter att driva utvecklingen mot den smarta staden tillsammans med ÖrebroBostäder, utifrån de stora energiutmaningar energisystemet står inför. Power2U var tillsammans med ÖrebroBostäder först ut i Sverige med att installera och använda Vehicle-to-Grid-laddare (V2G), en helt ny teknik som kopplar ihop batterikapaciteten i parkerade elbilar med fastigheternas energisystem. Husen och bilarnas batterier samverkar med hjälp av FlexPower och bilarna kan nu användas som en effektresurs för att driva fastigheten och lagra överskottsenergi vid behov.

FlexPowers molntjänst tillåter fastighetens energisystem att kopplas samman med elbilarna där elbilsladdningen optimeras för att ge störst nytta till fastigheten. Detta uppnås genom att ladda elbilen när fastighetens elförbrukning är låg och ge tillbaka energi till fastigheten och elnätet när förbrukningen är högre, för att minska effekttoppar och kapacitetsproblemen i elnätet. Lösningen för V2G har utvecklats av Power2U genom finansiering av projektet E-regio, i syfte att validera användning av V2G-laddare och de möjligheter elbilar har för att skapa nytta för fastigheter och energisystemet.

Testerna har visat att endast en elbil klarar av att leverera runt 30 procent av den el som behövs för att driva en kontorsfastighet under flera timmar. Resultatet visar därmed att elbilar kan användas som en effektresurs vid både strömavbrott och plötsliga förbrukningstoppar i fastigheter, men även i det svenska elnätet framöver. Intelligent laddning av elbilar tillsammans med V2G-funktion möjliggör därmed lastbalansering av elnätet, minskning av effekttoppar och reducering av fastighetens totala effektkostnader. En V2G-laddare i kombination med FlexPower ger möjligheter för elbilsägare och fastighetsägare att bidra till ett hållbart system, samtidigt som nya intäktsströmmar genereras i kombination med FlexPool, genom att sälja flexibel energianvändning till Svenska Kraftnät och de regionala elnätbolagen.

Power2Us lösning i ÖrebroBostäders fastighetsbestånd driver utvecklingen av morgondagens smarta bostäder. Husen kan nu själva kapa effekttoppar och bidra till att stadens energisystem inte överbelastas.

”Elbilar med dess möjlighet till energilagring, kommer bli en naturlig del av våra energisystem på samma sätt som stationära energilager. Elbilen är inte längre en passiv användare, utan aktiv. Bilen bidrar på samma sätt som det stationära batteriet till byggnadens flexibilitet och kommer i sin utvecklade form innebära att även våra hyresgäster kan bli en del av en framtida delningsekonomi”, säger Jonas Tannerstad, Chef för el och automation, på ÖrebroBostäder.

Minskad återbetalningstid för batterilager

Futurum Fastigheter

Futurum minimerar sin återbetalningstid av batterilagersystem med FlexPower och FlexPool

Under hösten 2018 inledde Futurum ett samarbete med Power2U i syfte att minska återbetalningstiden på ett batterilagringssystem och samtidigt bli företagets första kommersiella kund för frekvensreglering på konsumtionssidan. Samarbetet inleddes med att Power2U genomförde en förstudie som visade att Power2Us tjänster för effektoptimering och frekvensreglering, FlexPower och FlexPool, halverar återbetalningstiden för Futurums investering i solcells- och batterilagersystemen. Återbetalningstiden beräknades till och med bli lägre av att lägga till ett batterilagersystem och Power2U:s tjänster för batteristyrning, än vad den hade varit om Futurum enbart hade investerat i ett ensamt solcellssystem. Efter förstudien har Futurum valt att ansluta fler fastigheter med solcells- och batterilagersystem och är nu Power2U:s första kommersiella kund för frekvensregleringstjänsten.

Med Power2Us tjänster kan Futurum göra besparingar på främst tre sätt. Först genom att batterilagret ökar självkonsumtionen av den lokalt producerade solelen från solcellssystemet. Här görs besparingar genom att Futurum undviker att köpa el vid ett senare tillfälle eftersom de då kan använda den lagrade solelen istället. Ytterligare kostnadsbesparingar görs på elnätssidan som Power2Us effektoptimeringstjänst på batterilagringssystemet, FlexPower, ger upphov till. Här erhålls kostnadsbesparingar genom att sänka de högsta månadseffekterna för fastigheten, vilket uppnås med molnbaserade algoritmer och artificiell intelligens i syfte att minska effekttoppar. Slutligen tar även fastighetsägaren del av den vinst som uppstår genom att erbjuda fastighetens batterilager som en effektresurs till Svenska kraftnät i frekvensregleringsmarknaden. Här ansvarar Power2U för att aggregera samman och leverera kapacitet från olika batterilager i flertalet fastigheter samtidigt, för att kunna buda in till frekvensregleringsmarknaden.

Genom att använda batterilagret i fastigheten för alla dessa funktioner samtidigt minskar således återbetalningstiden för investeringen och fastighetsägaren maximerar värdet av sin investering i både solcells- och batterilagersystem. Fastigheten transformeras på så sätt till en vinstgenererande energitillgång som bidrar till ett effektivt och klimatneutralt energisystem.

”Med hjälp av Power2U:s tjänster för effektoptimering och frekvensreglering ser vi en helt ny lönsamhet i att investera i batterilager. I framtiden vill vi kunna bidra ännu mer aktivt i energisystemet med våra fastigheter för att bidra till energiomställningen på ett hållbart sätt. Vi ser Power2U som den aktör som kan hjälpa oss på den resan.”, säger Johan Sellin, Chef för hållbara energisystem, på Futurum Fastigheter.

Framtidssäkert energisystem

Stena Fastigheter

Power2U förser Stena Fastigheter med ett framtidssäkert energisystem 

Stena Fastigheter och Power2U har bedrivit samarbete sedan 2017 där Power2U har stöttat med strategiarbete och energirådgivning för Stenas modernisering av undercentraler och genomfört en pilotinstallation av FlexHeat, som har utvecklats tillsammans med Örebrobostäder. Genom samarbetet får Stena en teknisk plattform för energihantering och automatisering som minimerar inlåsningseffekter och maximerar flexibilitet. Under 2019 planerar Stena Fastigheter att uppgradera 100 undercentraler och digitalisera fastigheterna med öppna system.

Utöver samarbetet inom fjärrvärme, stöttar Power2U Stena i deras satsning på ny energiteknik såsom solceller, batterier och elbilsladdning för att optimera elanvändning och sänka elkostnader. Samarbetet innebär att Power2U hjälper Stena att utforska de olika tekniska, praktiska och ekonomiska förutsättningar som råder i Stenas fastighetsbestånd. Tjänsten ger Stena bättre förutsättningar att rikta investeringar för att nå sina hållbarhetsmål med en parallell energieffektivisering.

“Vi ser Power2U som en ny typ av aktör inom industrin för energiteknik, och deras affärsmodell ger oss attraktiva alternativ gentemot andra mer traditionella företag inom energieffektivisering och automation. Power2Us koncept med öppen teknik, där nya lösningar för datadriven automatisering och analys kontinuerligt kan läggas till, ger oss ett framtidssäkert system. Tillsammans är vår vision att göra Stena Fastigheter till ett företag där våra fastigheter aktivt samarbetar med energimarknaden”, säger Mattias Westher, Energi och Miljöchef, på Stena Fastigheter.